Twoja przeglądarka jest przestarzała! Najnowszą wersje możesz pobrać tu

Zabawa Jubileuszowa - Regulamin

REGULAMIN ZABAWY NA PORTALU FACEBOOK  Z DNIA  10.09.2019

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem zabawy na portalu Facebook (zwanym dalej “Zabawą”), jest Gromulski Piekarnia Cukiernia, z siedzibą przy ul. Przemysłowej 2, 05-300 Mińsk Mazowiecki (zwana dalej Organizatorem”).
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Zabawy jest Organizator.
4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Zabawy. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmiany, bądź ich usunięcia.
5. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki Zabawy.
6. Zabawa nie jest stworzona, administrowana, wspierana, ani sponsorowana przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
7. Zabawa jest prowadzona na stronie www.facebook.com/PiekarniaGromulski (zwanej dalej “Fanpage”).
8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Zabawy, tj. udzielaniem informacji na temat Zabawy oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.

§ 2. UCZESTNICY ZABAWY

1. Uczestnikami Zabawy mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (zwani dalej: „Uczestnikami”).
2. Uczestnik oświadcza, że:
a). jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
b). zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Zabawy;
c). wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
d). zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
e). wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Zabawie;
f). jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;
3. W Zabawie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 3. NAGRODA

1. W Zabawie przewidziano TRZY NAGRODY – dla osób wyłonionych w sposób wskazany w §6.
2. Nagrodami (zwanymi dalej: „Nagrodami”) w Zabawie są trzy vouchery na jednorazowe zakupy w piekarni Gromulski, każdy o wartości 50 zł ważne do dnia 30.10.2019.

3. W przypadku zakupów dokonanych za kwotę niższą niż 50 zł, Zwycięzcy nie przysługuje prawo wydania reszty w gotówce.

4. Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
6. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Zabawie opublikowanego na Fanpage Organizatora.

§ 4. MIEJSCE I CZAS ZABAWY

1. Zabawa jest dostępna w formie ogłoszenia (zwana dalej: „postem“) na portalu społecznościowym Facebook na Fanpage Organizatora.
2. Zabawa trwa od dnia 11 września 2019 od godz. 6:00 do 15 września 2019 godz. 23:59.

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W ZABAWIE

1. Zadaniem Uczestnika Zabawy jest:

a) odwiedzenie w dniach 11-13.09.2019 jednego ze sklepów firmowych Piekarni Gromulski

b) zakup dowolnego produktu z Piekarni i wykonanie zdjęcia tego produktu w sklepie lub przed nim, w taki sposób, aby Organizator widzieć, że to sklep z jego sieci.

c) publikacja zdjęcia przez Uczestnika na jego profilu na Facebooku z dodanym hasztagiem #odgromulskiego

d) Zgłoszenie chęci udziału w Zabawie poprzez wpisanie w komentarzu do posta z informacją o zabawie słowa: "TAK".

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZABAWIE I ODBIORU NAGRÓD
1. Dostęp do Zabawy jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.
2. Warunkiem uczestnictwa w Zabawie jest:

a) zaakceptowanie Regulaminu,

b) zgoda na wykorzystanie zdjęć konkursowych Uczestnika na Fanpage Organizatora,

c) poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.

3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Zabawy.
4. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni 3 zwycięzców.
5. Wyniki zabawy zostaną ogłoszone na Fanpage Organizatora w dn. 20.09.2019 o godz. 20:00. 

6. Zwycięzca Zabawy zostanie powiadomiony przez Organizatora o warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej przez Facebook do dnia  25.09.2019.
7. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta o zabawie na Fanpage Organizatora w formie publikacji zwycięskich zdjęć produktów oraz podania ich autora (w formie nazwy jego profilu na Facebooku)
8. Warunkiem odebrania przez zwycięzcę nagrody jest przesłanie w ciągu 36 godzin od ogłoszenia wyników Zabawy na Fanpage Organozatora wiadomości prywatnej do Organizatora z następującymi danymi:
a. imię i nazwisko
b. numer telefonu
9. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 8 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez Uczestnika prawa do nagrody.
10. Przyznane w Zabawie nagrody będą oczekiwały na odbiór do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 7.

11. Odbiór nagrody jest możliwy we wskazanym przez Uczestnika sklepie firmowym, w którym robił zdjęcia i zakupy, w godzinach pracy tego sklepu.

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA


1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Zabawy, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał sklepu firmowego, w którym ma być odebrana nagroda.
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych
z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Zabawie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:
a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
d) ingerują w mechanizm działania Zabawy;
e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Zabawy będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Zabawy.

2. Dane osobowe Uczestników Zabawy będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Zabawy i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Zabawie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Zabawie.


§ 9. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Zabawy przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Zabawie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Zabawie, w szczególności:
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Zabawy lub jego części, a także poszczególnych utworów
i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
b) korzystanie z Zabawy w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.


§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.09.2019 r. i obowiązuje do 30.10.2019 r.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Zabawy w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage oraz na oficjalnej stronie Organizatora: https://www.piekarniagromulski.pl/wydarzenia/zabawa-jubileuszowa-regulamin/