Twoja przeglądarka jest przestarzała! Najnowszą wersje możesz pobrać tu

Piekarniczy Konkurs Plastyczny

REGULAMIN KONKURSU

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Piekarniczy Konkurs Plastyczny”.

 2. Organizatorem Konkursu jest GROMULSKI Piekarnia Cukiernia, ul. Przemysłowa 2, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

 1. Konkurs rozpoczyna się 1 marca 2021 roku, a ostateczny termin przyjmowania prac konkursowych to 11 marca 2021 roku. Wyniki zostaną ogłoszone 15 marca 2021 roku.

 2. Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem sklepów firmowych GROMULSKI Piekarnia Cukiernia oraz strony internetowej www.piekarniagromulski.pl oraz profilu www.facebook.com/PiekarniaGromulski

 3. Konkurs skierowany jest do dzieci w różnym wieku.

 4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

   

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Aby wziąć udział w konkursie należy spełnić następujące kryteria:

 1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci w różnym wieku.

 2. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu pracy plastycznej o tematyce 'praca piekarza moim okiem'. Praca powinna przedstawiać, w jaki sposób, według autora, wygląda praca piekarza.

 3. Zgłoszenia przyjmowane są w formie zdjęcia/skanu pracy plastycznej lub pliku cyfrowego w przypadku prac wykonanych metodą komputerową. Prace należy przesyłać za pośrednictwem serwisu Facebook.pl (zgłoszenie należy wysłać w wiadomości prywatnej do strony Gromulski Piekarnia Cukiernia - https://www.facebook.com/PiekarniaGromulski ) lub na adres mailowy marketing@piekarniagromulski.pl z uwzględnieniem imienia i nazwiska autora.

 4. Każdy jeden uczestnik może zgłosić jedną pracę plastyczną.

 5. Forma wykonania/przygotowania pracy plastycznej pozostaje dowolna. Przykłady obejmują (ale nie ograniczają się do) rysunek, malarstwo, rzeźby z plasteliny, zdjęcia, wyszywanie itp.

 6. Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że jest jej autorem i przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy.

 7. Ostateczny termin składania zgłoszeń to 11.03.2021 do godziny 20:00. Zgłoszenia mogą zostać dokonane przez rodzica lub prawnego opiekuna.


§ 3 OCENA PRAC
Prace zostaną poddane referendum za pośrednictwem strony Fanpage Gromulski Piekarnia Cukiernia. Prace zostaną oddane do głosowania 12.03.2021 od godziny 9:00. Głosowanie będzie trwało aż do 14.03.2021 do godziny 22:59. Wyróżnione zostaną prace z największą ilością reakcji pod zdjęciem. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 15.03.2021 między godziną 10:00 a 12:00.

§ 4 NAGRODY

 1. Laureat z największą ilością reakcji pod zdjęciem otrzyma bon na tort o wartości 150zł, do zrealizowania w sklepach firmowych Piekarni Cukierni Gromulski.

 2. Drugie miejsce zostanie nagrodzone bonem na tort o wartości 100zł, do zrealizowania w sklepach firmowych Piekarni Cukierni Gromulski.

 3. Trzecie miejsce zostanie nagrodzone bonem na tort o wartości 50zł, do zrealizowania w sklepach firmowych Piekarni Cukierni Gromulski.

 4. Otrzymana nagroda zostanie przekazana do odbioru osobistego w wybranym przez Laureata sklepie firmowym GROMULSKI Piekarnia Cukiernia. Bony są ważne do 6 miesięcy. Pełna lista sklepów pod adresem: www.piekarniagromulski.pl/gdzie-kupic/ Nie ma możliwości wysyłki nagród pocztą.

§ 5 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych (nazwa profilu, oraz unikalny link Użytkownika portalu Facebook) przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.piekarniagromulski.pl oraz profilu www.facebook.com/PiekarniaGromulski