Twoja przeglądarka jest przestarzała! Najnowszą wersje możesz pobrać tu

Mąka pełnoziarnista - Konkurs!

REGULAMIN KONKURSU

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Nasz wyjątkowa mąka pełnoziarnista – Czym to się je?”

2. Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagród jest GROMULSKI Piekarnia Cukiernia,

ul. Przemysłowa 2, 05-300 Mińsk Mazowiecki

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na profilu
Facebook: www.facebook.com/PiekarniaGromulski/

w terminie: 28 września 2017 roku – 6 października 2017 roku (do godziny 23:59)

 

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

b) nie jest pracownikiem GROMULSKI Piekarnia Cukiernia

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

b) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać konto w serwisie Facebook, oraz powinna posiadać status fana profilu www.facebook.com/PiekarniaGromulski/

c) aby wziąć udział w konkursie należy pod postem konkursowym na profilu Facebook-owym: www.facebook.com/PiekarniaGromulski/ odpowiedzieć na zadanie konkursowe:

Wymień, co najmniej, 2 korzyści płynące ze spożywania produktów zawierających mąkę pełnoziarnistą.”

 

§ 3

NAGRODY

1. Nagrodą w Konkursie jest voucher na bezpłatny odbiór asortymentu: chleb Graham oraz gadżet firmowy w postaci smyczy „Gromulski”. Nagroda nie podlega wymianie na równowartość pieniężną. Nagród jest 200.
2. Nagrodą Dodatkową jest kubek firmowy „Gromulski”. Nagroda nie podlega wymianie na równowartość pieniężną. Nagród Dodatkowych jest 50.

3. Nagrody o których mowa w § 3 pkt 1 zostaną przyznane pierwszym 200 osobom (decyduje kolejność wpisów pod postem konkursowym),
które spełnią warunki uczestnictwa (§ 2 pkt 2).

3. Zdobywcami nagród, o których mowa w § 3 pkt 2, są Uczestnicy, którzy spełniając warunki uczestnictwa (§ 2 pkt 2), dodatkowo wykażą się największą kreatywnością i pomysłowością. Zostaną oni wyłonieni przez Komisję Konkursową.
5. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje Komisję Konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

6. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od zakończenia Konkursu.

  1. Otrzymana nagroda zostanie przekazana do odbioru osobistego w wybranym przez Laureata sklepie firmowym GROMULSKI Piekarnia Cukiernia (pełna lista sklepów pod adresem internetowym www.piekarniagromulski.pl/gdzie-kupic/ ). Nie ma możliwości wysyłki nagród pocztą.

8. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z

odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez GROMULSKI Piekarnia Cukiernia.

  1. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

 

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych (nazwa profilu, oraz unikalny link Użytkownika portalu Facebook) przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

 

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.piekarniagromulski.pl oraz profilu www.facebook.com/PiekarniaGromulski